دل نوشته های بیقراری ...

برای رسیدن به آرامش همیشه مینویسم،ازآرزوها و دلتنگیهایم...مخاطب نوشته هایم هرگز زاده نشده اما...قادری تواناست

شهریور 94
1 پست
مرداد 94
1 پست
بهمن 93
1 پست
دی 93
1 پست
آذر 93
1 پست